Tübaş Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Tübaş Tekstil Ürünleri Boyama San. Tic. A.Ş. Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Kapsamı

       *  Örgü kumaşların boya ve apre  faaliyeti,

Tübaş Tekstil Ürünleri Boyama Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak sınırlı enerji ve doğal kaynaklarını sürdürülebilirlik felsefesi temelinde sürdürülebilirlik ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir kurum olarak; küresel ısınmayı önlemeyi, çevresel etkileri azaltmayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için;

Tüm süreçlerini oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği ve çevre dostu projeleri geliştirerek uygulamayı, Enerji verimliliği ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri satın almayı, Üretim faaliyetlerimizi Enerji Yönetim Sistemleri ve Çevre Yönetim Sistemleri ’ni uygulayarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda;

       * Çevre ve enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülükleri yerine    getirmeyi,

       * Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla verimlilik ve tasarruf   temelinde iyileştirmeler yaparak gözden geçirmeyi,

        * Enerji performansının iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilecek proje ve tasarımların enerji verimliliği ve tasarrufunu kapsamasını,

        * Enerji verimliliği ve çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefler,

        * Enerji ve doğal kaynak tüketimlerini azaltarak sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yapmayı

        * Atık yönetimi hiyerarşisini benimser, faaliyetlerimiz sonucu atık oluşumunun öncelikle kaynağında önlenmesini, oluşan atıkların mümkünse geri kullanımını, aksi takdirde doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün veya geri kazanımının sağlanmasını hedefleriz.

        * Çevresel etkilerimizi en aza indirmek için ölçülebilir hedefler belirler, performansımızı bu hedeflere göre periyodik olarak değerlendirerek çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz.

        * Doğal kaynakların verimli kullanımı sağlamak ve kirliliği kaynağında en aza indirmeyi,

taahhüt ederiz.”